Misja i cele Konkursu

Misją Konkursu na Praktykodawcę Roku Województwa Śląskiego jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży. Cele Konkursu to:

  • zwiększenie świadomości studentów w zakresie korzyści płynących z udziału w wysokiej jakości praktykach i stażach,
  • informowanie praktykodawców o najlepszych sposobach organizowania praktyk
    i staży studenckich oraz zachęcanie ich do organizowania rzetelnej edukacji praktycznej,
  • wypracowanie standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże studenckie, przez przedstawicieli studentów, władz uczelni i przedstawicieli praktykodawców.

Misja i cele Konkursu są realizowane poprzez:

  • coroczne wyłanianie Praktykodawcy Roku i przyznawanie wyróżnień podmiotom gospodarczym, które organizują praktyki i staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym,
  • promowanie wypracowanych standardów realizacji praktyk i staży, nazywanych „Ramami Dobrych Praktyk”.